Familjerehabilitering

Luna Familjecenter erbjuder nu även familjerehabilitering både på enheten och i hemmet. Tjänsten är avsedd som stödform inom barnskyddets öppenvård. Under perioden har familjen möjlighet att bli beviljad rehabiliteringspenning från FPA.

 

Tjänsten erbjuds på både svenska, finska och engelska.

 

Vad innebär familjerehabilitering?

 

-Familjerehabilitering är en systematisk rehabiliteringsprocess, vars mål är att uppnå tillräckliga förutsättningar för föräldraskapet och en fungerande vardag för hela familjen för att möjliggöra en trygg uppväxt och utveckling för barnet.

 

– Tillsammans med familjen bedömer man familjens resurser, styrkor och svårigheter. Bedömningen fungerar som grund när man kartlägger behovet av stöd till barnet och föräldrarna samt försöker identifiera både styrkor att bygga vidare på, och problem att arbeta systematiskt på att lösa.

 

– Under familjerehabiliteringen övar vi bland annat på att få rytm och rutiner i familjens vardag, samt stärka familjens förmåga att behärska vardagen. Vi övar också på förmågan att hantera känslor och på att skapa en god kommunikation inom familjen.

 

– Målsättningen är att stödja familjestrukturen och vardagskompetensen så att familjen kan bo tillsammans i sitt eget hem och så att t.ex. en omplacering av barnen kan undvikas.

 

– Utgångspunkten i arbetet är en klientbaserad sakkunnighet och anknytningsteori.

 

– Familjerehabiliteringen utgår från varje klients behov och processen är transparent för att uppnå förtroende i relationen med klienten.

 

– Familjerehabiliteringen är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård, och förutsätter en samarbetsvilja och motivation från familjens sida att upprätthålla god kommunikation och samarbete för att nå de gemensamma målen.

 

– Familjerehabilitering är en rehabilitering för hela familjen, men som en del av barnskyddet fäster vi särskild uppmärksamhet vid att barnets rättigheter, delaktighet och trygghet garanteras i alla omständigheter och situationer.

Vad innebär familjerehabilitering på enheten?

 

-Familjerehabiliteringsenhet ligger i Jakobstad, i ett färdigt möblerat tvåvåningshus med tre sovrum. Personalen har ett eget utrymme. Personalen har möjlighet att jobba på enheten må-sö kl. 7-22, men tiderna kan anpassas enligt familjens behov och mål.

 

– Rehabiliteringsperiodens längd planeras tillsammans med familjen och socialarbetaren. Syftet är att familjens eget ansvar växer mot periodens slut när processen framskrider mot målen.

 

– Familjerehabiliteringen fokuserar främst på de problem som orsakat barnskyddsåtgärder och på krissituationen i familjens liv. I första hand vill man skapa konkreta förändringar i barnets och familjens omständigheter.

 

Hur går familjerehabiliteringsprocessen till?

 

– Under den inledande träffen besluter man familjerehabiliteringens konkreta ramar (tider, längd, målsättningar).

 

– Under familjerehabiliteringen håller vi regelbundna möten med familjen och socialarbetaren.

 

– Utvärdering av fortsatt stöd görs tillsammans med familjen och socialarbetaren.

 

– Längden av familjerehabiliteringen är normalt sett 3-4 veckor lång, men kan justeras enligt behov.

 

– Barnet står i sitt eget namn som klient hos oss och för varje barn görs egen dokumentering. Om familjerehabiliteringens gång skickas månatliga rapporter samt en skriftlig slutrapport med bedömning av familjens situation.

I arbetsgruppen ingår bl.a. en psykiatrisk sjukskötare/hälsovårdare, samhällspedagog (specialexamen inom psykiatri) och socionomer. Arbetsgruppen har vidareutbildningar inom bl.a. resursinriktat- och systemiskt familjearbete och familjebedömning. Vår samhällspedagog har dessutom gått kris-, trauma- och defusingutbildningar och den psykiatriska sjukskötaren har specialisering också inom företagshälsovård samt behörighet att jobba som MBB-terapeut och Mindfulness instruktör CFM®. (MBB dvs. Mind Body Bridging är en bevisad effektiv metod för kortterapi/egenvård, som kan användas bl.a. för att öka förmågan att reglera de egna känslorna.)

 

För mer information och förfrågningar,

 

Tanja Sabel
Ansvarig för familjeservice

 

Luna Familjecenter
Choraeusgatan 14
68600 Jakobstad
044-4915911
tanja.sabel@lunafamiljecenter.fi